Pisanie prac licencjackich – wykorzystanie nazwy przedsiębiorstwa w pracy dyplomowej

Drogi Studencie, przed Tobą ostatnia prosta do zakończenia studiów. Jednakże, zanim odbierzesz dyplom i zaczniesz rozwijać swoją karierę zawodową, musisz przystąpić do obrony pracy dyplomowej, a co za tym idzie trzeba ją napisać. Jak to zrobić i od czego zacząć? Informacji na ten temat dostarczy Ci niniejszy artykuł.

Pisanie prac licencjackich – co warto wiedzieć?

Pisanie prac licencjackich jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania. Wielu studentów nie wie, od czego zacząć pisanie pracy licencjackiej. Jest to jedna z podstawowych barier. Warto zacząć od wyboru tematu. Najlepiej wybrać lekki temat oraz taki, w którym będziesz czuć się pewnie np. z ulubionej dziedziny. Jeżeli w kręgu Twoich zainteresowań jest np. prawo karne możesz napisać pracę, która będzie dotyczyć najczęściej popełnianych zbrodni w Polsce. Jeśli Twój temat jest związany np. z analizą jakiegoś przedsiębiorstwa i w swoim temacie chcesz zawrzeć jego nazwę warto wystąpić o pozwolenie do tego przedsiębiorstwa. Dlaczego? Tę kwestię wyjaśnimy później. Najpierw skupmy się na tym, co jeszcze musisz wiedzieć o pisaniu pracy dyplomowej. Jeżeli kwestia wyboru tematu jest już za Tobą, kolejnym krokiem jest stworzenie planu tekstu. Struktura pracy powinna wyglądać następująco:

strona tytułowa;

spis treści;

wstęp;

część teoretyczna;

część metodologiczno-badawcza;

zakończenie;

bibliografia.

Strona tytułowa musi być zgodna z wymogami uczelni. Zazwyczaj jest opublikowana na stronie internetowej uczelni w formie załącznika, w którym zawarty jest opis i wzór strony tytułowej.

Spis treści, czyli szczegółowy plan pracy.

Wstęp pracy licencjackiej musi odnosić się do wszystkich jej części. Musi zawierać podstawowe informacje metodologiczne oraz zakres pracy. Prawidłowo należy napisać go na końcu, gdyż powinien on uwzględniać atuty pracy.

Rozdział teoretyczny zawiera przegląd literatury, który powinien rozwinąć temat pracy we wskazany przez promotora sposób. Należy opisać w nim wyczerpująco wszystkie aspekty, które zrealizują temat opracowania.

Część metodologiczna badawcza zawiera metodologię pracy (opis użytych w tym celu metod badawczych) oraz badania przeprowadzone przez studenta. W rozdziale badawczym należy zawrzeć:

przedmiot badania – jest tym co chcesz zbadać;

cel badania – mówi o tym, co chcesz osiągnąć prowadząc badanie;

hipotezy – opcjonalnie, nie zawsze występują w pracy – są to zdania twierdzące, które mają za zadanie określić, jaki cel chcesz osiągnąć;

problem badawczy – jest formułowany poprzez wykorzystanie pytania – „Co chcemy udowodnić prowadząc badanie?”

metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze – są to czynności, które podejmujemy w celu przeprowadzenia badania;

organizację badań – teren, miejsce, w którym prowadzimy badanie.

Zakończenie stanowi podsumowanie pracy. Jest to analiza celów, które zostały wskazane w pracy.

Bibliografia, czyli spis literatury, artykułów, przepisów prawnych, a także stron internetowych. Bibliografię należy utworzyć alfabetycznie.

Dodatkowo w pracy można zawrzeć spis rysunków, spis tabel oraz wykaz skrótów.

Oprócz powyższej struktury, należy pamiętać o przypisach. Pisanie prac licencjackich wiąże się bowiem z koniecznością zadbania, aby nie popełnić plagiatu. Zawsze, gdy korzystamy z materiałów źródłowych i wprowadzamy je do pracy, musimy opatrzeć je przypisem. Jeżeli cytujemy dosłownie, a nie parafrazujemy, należy umieścić cytat w cudzysłowie. Jednakże, jeżeli praca zawiera za dużo cytatów może zostać odrzucona przez promotora, a także nie zostanie zaakceptowana ze względu na zbyt dużą zbieżność w programie antyplagiatowym. Oczywiście wszelkie błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie są dopuszczalne.

Pamiętaj! Że wszystkie poprawki naniesione na Twoją pracę licencjacką mają wpływ na ocenę. Dlatego zawsze przed oddaniem pracy sprawdź, czy praca zawiera wszystkie elementy i czy pozostają w spójności z tematem pracy oraz czy nie ma w niej innych błędów.

Warto więc skorzystać z poradników dotyczących zasad pisania prac dyplomowych. Jeżeli borykasz się z trudnościami w pisaniu lub chcesz, aby Twoja praca była niekonwencjonalna z pomocą w pisaniu przyjdą wykwalifikowani redaktorzy z platformy internetowej Cyber-promotor.pl, którzy specjalizują się w aż 84 dziedzinach nauki. Serwis zapewnia doradztwo metodyczne oraz szeroko rozumianą pomoc w pisaniu prac. Godne uwagi są także darmowe poradniki dla studentów, dzięki którym pisanie prac licencjackich stanie się prostsze i mniej stresujące.

Co powinno zawierać pismo dotyczące wykorzystania nazwy przedsiębiorstwa w pracy dyplomowej?

Jeżeli zdecydowałeś się na wybór tematu zawierający nawę przedsiębiorstwa, warto poprosić o pozwolenie na jego użycie. Co prawna przepisy w pewnych okolicznościach dopuszczają użycie nazwy przedsiębiorstwa w pracy dyplomowej bez jego zgody, ale trzeba spełnić pewne warunki. Z tego względu bezpieczniej postarać się o zgodę na użycie nazwy i znaku towarowego. Dlaczego? Ponieważ z jakiś względów chcesz jej użyć np. do porównania, dokonania analizy itd. Prace licencjackie za zgodą studenta mogą zostać umieszczone na stronie uczelni jako prace naukowe i będą widoczne publicznie, a razem z nimi również wszystkie użyte w nich nazwy i znaki towarowe. Ze względu na ten zabieg należy zawsze złożyć pismo do przedsiębiorstwa, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. We wskazanym poniżej wzorze muszą znaleźć się: dane kontaktowe Twoje, uczelni. Dobrze widziane jest, jeżeli do Twojej prośby dołączy się również promotor. Następnie należy napisać, do kogo kierujemy prośbę – najlepiej do zarządu i podać dane adresowe. Zawsze taką prośbę piszemy jak pismo formalne i stosujemy się do wszelkich zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Przykładowa treść została podana we wzorze. Na końcu składamy podpis odręczny wraz z pieczątką uczelni i podpisem promotora.

Wzór pisma o pozwolenie wykorzystania nazwy firmy w pracy dyplomowej

Data, miejscowość

Imię i nazwisko

Adres i dane kontaktowe

Rodzaj studiów (można dodać rok, semestr i specjalizację)

Nazwa i adres uczelni

Imię i nazwisko promotora

Adres i dane kontaktowe

Dane przedsiębiorstwa

Szanowny Pan/Pani

(Zarząd firmy, Dyrektor)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na użycie nazwy Państwa przedsiębiorstwa ……………………. (podać nazwę) w celu…………………. (podać cel np. analizy), która posłuży mi do stworzenia pracy dyplomowej…………………………….. (wpisać tytuł). Informacje, wykorzystane w pracy nie zostaną udostępnione innym podmiotom oraz będą stanowić wyłącznie wartość intelektualną. Do niniejszego pisma prośbę kieruje również promotor …………………………… (podać imię i nazwisko). Praca realizowana będzie w roku akademickim……………….. (podać datę)

Z wyrazami szacunku

(podpis studenta i promotora)